Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürü

 • Bayram KAYA
 • +90 (216) 531 30 00 - 2101
 • bkaya@uskudar.bel.tr
 • Özgeçmiş

Birim İletişim

 • kentseldonusum@uskudar.bel.tr

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görev alanları;

 • İlçemiz sınırları içerisindeki özellikle tarihi ve kültürel mirasın yaşatma - koruma – kullanma dengesi içerisinde gelecek nesillere aktarılması amacı ile eskiyen kent kısımlarını bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore etmek,​
 • Tabii afet risklerine karşı tedbirler alarak güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir yaşamsal mekânlar oluşturmak,
 • Fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak gelişimin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla, bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak ilçeye değer kazandıracak kentsel tasarım, dönüşüm ve yenileme faaliyetlerini yürütmek,
 • Başkanlık makamınca belirlenmiş olan üst ölçekli strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda, uzun dönemli kentsel stratejik plan, proje ve programları hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Belediye sınırları içinde fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olamayan bölgeleri belirleyerek, öncelikli olarak yıkıntı ve çöküntü alanlar olmak üzere kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm  (riskli alan) ve kentsel yenileme alanlarını tespit etmek, öncelik sırasını belirlemek, planlamak ve uygulama programlarını hazırlamak,
 • Dönüştürülecek alanlardaki sorunları ve öncelikleri iyi tespit ederek kent bütünlüğüne ve bölgenin koşullarına uygun çözümler üreterek, yerinde dönüşüm alternatifine öncelik vermek sureti ile ortaya çıkacak kentsel getirinin bölgede yaşayanlar arasında paylaşılmasını sağlamak, 
 • İlgili resmi kurum ve kuruluşlar ile proje odaklı her türlü işbirliği, protokol ve yazışmalar yapmak, müdürlük bünyesinde; konuları ile ilgili gerekli birimlerin elemanlarından oluşan komisyonlar kurmak,
 • Müdürlük çalışmaları için belediyenin ihtiyaç duyacağı fon, hibe ve destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında gerekli başvuru, dosya ve taleplerini oluşturmak ve takibini yapmak,
 • 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya esas proje ve yapım kısımları da dahil tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya esas proje ve yapım kısımları da dahil tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • 5393 sayılı belediye kanunu kapsamında "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" belirlemelerinin yapılması ile uygulamaya esas her türlü proje ve yapım işlerini yapmak veya yaptırmak,
 • 5366 sayılı yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda "Yenileme Alanı" belirlenmesi işlemlerinin yapılması ile bu işlemlere dair her türlü hukuki ve teknik alt yapının hazırlatılarak meclis kararlarının alınması sonrası, gerekli bakanlar kurulu kararlarının alınabilmesi için ilgili Bakanlıkla yazışmaları yapmak,
 • 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği "Riskli Alan" ile  "Rezerv Alanları" belirlenmesi hakkındaki çalışmaları başlatmak ve "Riskli Alan" ile  "Rezerv Alanları" için bakanlığın istediği şekliyle dosyaları hazırlamak ve bakanlığa sunmak,
 • Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme alanlarında kadastral güncellemeleri yaptırmak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri uygulamaları ile 18. maddesine göre imar uygulaması yaptırmak,
 • Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapmak veya yaptırmak,
 • Belediyenin kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm alanlarındaki tüm yapım faaliyetleri (altyapı, üstyapı, rekreasyon) ile ilgili avan, kesin ve uygulama projeleri ile kentsel tasarım projelerini yapmak veya yaptırmak,
 • Jeolojik - geoteknik etütler ile mevcut durum analizi vb. çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Proje alanlarındaki ilgili tüm sorunlar ile hak sahiplerinin tespiti ile mevcut taşınmazların kıymet takdirlerinin yapmak veya yaptırmak,
 • Proje alanlarındaki hak sahipleriyle uygulama esasları doğrultusunda uzlaşma ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin yapılması işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla, proje alanlarına ait değerleme raporlarını ve matematiksel paylaşım modelini hazırlamak veya hazırlattırmak,
 • Yapılacak analiz çalışmaları sonrasında proje alanındaki gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılmasını, arazi kullanım paftası ile kentsel kurgusal tasarım projelerinin hazırlanmasını ve gerekli görülmesi durumunda proje teknik danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak,
 • Anlaşma neticesi belediyeye geçen taşınmazların takibinin yapılması, nüfus ve eşyadan tahliyesi ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili müdürlüklerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Anlaşma sağlanamaması durumlarında ise ilgili mevzuat gereği kamulaştırma işlemlerinin yapılması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü arasında gerekli yazışmaları yaparak, kamulaştırma sürecini başlatmak,
 • Anlaşma neticesinde hak sahibi olan kişilerin yerlerinin ilgililerine teslimini sağlamak,
 • Kentsel yenileme ve kentsel tasarım çalışmaları sırasında gerek mülkiyete dair gerekse de taşınmazlara dair her türlü bilgi ve dokümanların tasnifini yaparak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak,
 • Gerek ulusal ve gerekse de uluslararası kuruluşlarla, üniversitelerle, meslek örgütleriyle mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili temas kurarak haberleşme ağı oluşturmak ve yurt içi ve yurt dışı teknik inceleme gezileri ile de karşılıklı teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
 • Müdürlük personelinin mesleki bilgi ve görgülerinin arttırılması ile yeni teknolojilere vakıf olmaları için eğitim programlarına yönelik hizmet alımı için teklifte bulunmak,
 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün faaliyet alanları ile ilgili kamuoyunda farkındalığın oluşturulması ile uygulamaların görünür ve bilinir kılmak adına söyleşi, sempozyum, panel, konferans, çalıştay  ve yarışmalar gibi faaliyetleri planlamak ve uygulamak,
 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün faaliyet alanları ile ilgili halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. yayınlar hazırlamak, yazılı ve görsel medya yolu ile tanıtım yapmak veya yaptırmak, bu kapsamda kentsel tasarım ve/veya dönüşüm kılavuzu hazırlamak veya hazırlattırmak,
 • İlçe genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak.