İşletme Müdürlüğü

İşletme Müdürü

İşletme Müdürlüğü

İşletme Müdürü

  • Muhammet OLGUN
  • +90 (216) 531 30 00 - 2001
  • molgun@uskudar.bel.tr
  • Özgeçmiş

Birim İletişim


Müdürlüğümüz,  04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunları tamamlayıcı karar, yönetmelik, tebliğ ile genelgeler çerçevesinde müdürlükler tarafından belirlenen,  bütçede ödeneği bulunan her türlü mal, yapım ve hizmet alımlarına ilişkin ihtiyaçları nitelik ve durumlarına göre sınıflandırarak, piyasa araştırmasının yapılması, alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması hizmetlerini yürütmektedir.
 
Kamu İhale Kurumu'nun her yıl belirlediği parasal limitler çerçevesinde, müdürlüklerden gelen taleplerin piyasa araştırması yapılarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Doğrudan Temin veya İhale Usulleri Hükümleri'ne göre temini sağlanmaktadır. 
 
Alıma konu taleplerin teknik şartnameleri talep sahibi müdürlük tarafından düzenlenerek müdürlüğümüze gönderilmektedir. Bu şartnameler doğrultusunda en uygun ve avantajlı fiyat araştırması yapılmak suretiyle kurumumuz bütçesinin ekonomik olarak kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.
 
Satın alma işlemlerinin müdürlüğümüzde toplanarak, her birimin ihtiyacı olan ortak ihtiyaçlarda farklı fiyatlar yerine tek elden ve en uygun fiyatla teminini sağlamaktadır. 
 
Müdürlük olarak çalışma alanı ve faaliyetleri incelendiğinde; İşletme Müdürlüğü'nün doğrudan bir yatırım birimi olmamasına rağmen, müdürlüklerimize ait alımlar noktasında destek hizmetlerini yürüten bir birim olduğu, hizmet verdiği her birimin çalışmasında, temin ettiği mal ve hizmet alımları ile katkısı olduğu görülmektedir.
 
Müdürlükte görevli tüm personelimiz mevzuata uygun olarak kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yerine getirmektedir.
 
İşletme Müdürlüğü kurumsal anlamda üstlendiği misyonu ve yükümlülüklerini bağlı olduğu mevzuatın temel hükümleri doğrultusunda yöneterek; katılımcılığı, saydamlığı, serbest rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği, kaliteyi, ileri teknolojiyi, standartizasyonu, kaynakların en verimli şekilde kullanılabilirliği politikasını esas alarak yerine getirmektir.​​