Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürü

 • Süleyman ÇADIR
 • +90 (216) 531 30 00 - 1401
 • scadir@uskudar.bel.tr
 • Özgeçmiş

Birim İletişim


Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev Alanları;

 • Belediye sınırları içerisinde, imar planları ile kamuya ayrılan (yol, yeşil alan, otopark vb.) taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre istimlak edilerek kamuya tahsis edilmesi işlemlerini yürütmek,
 • Belediyemiz aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davalarında tescile esas teknik hizmetleri tamamlayarak Mahkemeye verilmek üzere belge hazırlamak,
 • Belediye​​ye ait taşınmazların envanteri, beyanı, takibi, alım ve satım işlemleri ön hazırlığı ve dosyalama çalışmalarını yürütmek,
 • İmar planı gereğince; tescil dışı alanlar ile yol, park gibi alanların ihdas edilerek, şahıs parsellerine tevhit edilmek üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine göre yapılan satış işlemlerini yürütmek,
 • Belediye’ye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satış işlemlerini yürütmek,
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereğince Belediye taşınmazlarının ihtiyacı olan İdarelere devren satış işlemlerinin gerektirdiği çalışmaları yürütmek,
 • Konut olarak işgal edilen Hazine arazilerinin 2981-3290 sayılı İmar Affı Kanunu, 4916 sayılı kanunun 5.maddesi ile değişik 4706 sayılı kanuna göre tapu hizmetlerini yürütmek,
 • İmar planında kamu alanlarına ayrılmış hazine parsellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu 11.maddesi gereği Belediyeye devir işlemlerini yürütmek,
 • Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların (dükkan, otopark v.b.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre kiraya verme, üst hakkı vb. işlemlerini yürütmek,
 • Mülkiyeti Belediye’ye ait olan veya şahıslara ait olup da imar planı gereği kamu adına terkin edilen alanların (yeşil alan, park, otopark vb.) işgalinin tespiti ve ecrimisil alınması işlemlerini yürütmek,
 • Diğer kamu kuruluşlarına (Vakıflar Müdürlüğü vb.) ait olup, belediyece park veya yol yapmak sureti ile izinsiz değerlendirilen veya çeşitli hizmet binalarının kullanımı nedeni ile kira bedeli tahakkuk ettirilen durumlarda gerek kamu kuruluşları arasında, gerek mahkemeler kanalı ile yapılan işlemleri takip etmek,
 • Belediye’ye ait taşınmaz malları üzerinde irtifak hakkı verilmesi ve tahsis verilmesi konusunda çalışmaları yürütmek,
 • Hibe alma ve tapuda ferağ verme, ferağ alma işlemlerinin Belediye Başkanı'nın vermiş olduğu vekaletnameye dayanarak yürütülmesini sağlamak,
 • Belediye Başkanlığı Takdir Kıymet ve Değerlendirme Komisyonu'nun kurulması, kayıt ve raporlama ile ihtiyaç halinde üye verilmesi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Müdürlük görev tanımında yazılmayan fakat kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Belediye’nin ihtiyacına cevap verecek kültürel, sportif, sosyal v.b. faaliyetler için gerekli taşınmazı olmaması halinde, gerekli taşınmazların ilgili kanunlar gereği Belediyemiz adına kiralanması, kira bedellerinin düzenli ödenmesi ve takiplerinin yapılması işlemlerini yürütmek,
 • Belediyemize ait taşınmazların meri imar planına göre 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince imar uygulamalarını (ifraz, tevhit, terk vb.) yapmak,
 • Mahkeme kararı gereğince Belediyemiz adına tescil edilecek taşınmazların tescil işlemlerini yürütmek.