Umuma Açık İşyerleri İçin

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Adli sicil belgesi (Çalışanların)

3- İtfaiye raporu

4- Vergi Lebhası

5- Kira Sözleşmesi

6- Tapu Fotokopisi
 
ŞİRKETLERDEN

1- Sicil gazetesi (Kuruluş gazetesi) fotokopisi

2- İmza sirküsü fotokopisi

3- Faaliyet belgesi fotokopisi
 
* Kat Mülkiyeti Kanununa tabi yerlerin kat maliklerinden Muafakatname istenir.Tapuda işyeri geçen yerlerden oy çokluğu ile muvaffakatname istenir.(yönetim planı)
 
* Müracaatlarda Ruhsat sahibinin Adı Soyadı, T.C Kimlik No'su, ustalık gerektiren işlerde Ustalık Belge No'su, Kira Kontratı, Tapu ve İskan,Vergi no'su,bilgilerinin doğruluğunun belgelenmesi gerektiğinden buna dair belgeler ile şahsen veya iş takip edenin vekaleti ile birlikte gelinmesi rica olunur. 

Kurum tarafından gerek görülmesi halinde başka evrak istenebilir
 
!!! TC kimlik numarası ile yapılan başvurularda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır. 
 
Belirtilen belgeler ile birlikte Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne müracaat yapılmaktadır.

Bilgi için:

0216 531 30 00 / 2717