Sosyal Durum

1930'lu yıllarda 60 bine yakın nüfusun meskûn olduğu şehir 1960'lı yıllardan itibaren göç alarak hızlı bir nüfus artışına maruz kalmıştır. Yeniden katılan bu nüfus eski iskân alanında yoğun yapılaşma sonucu çoğalan meskenlerde ikamet ettiği gibi iskân dışı kırsal alanlar iskâna açılarak yeni mahalleler oluşmuştur. Yeni oluşan mahallelerde ise Karadeniz Bölgesi illerindeki nüfus ağırlıklı olmak üzere Doğu ve İç Anadolu'dan gelen nüfusla birleştikleri ve halen kendi bölgelerinin şiveden giyime kadar bir kısım kültürel değerlerini muhafaza ettikleri gözlenmektedir. Çeşitlilik arz eden bir zenginlik mevcuttur.

Genel olarak; Üsküdar'ın idari hudutları içerisinde geçmiş asırlarda olduğu gibi bugün de muhafazakâr insanlar ikamet etmektedir. Üsküdar, İstanbul'un fethinden önce Türk egemenliğine girmiştir. İslam inanç ve kültürünün Rumeli ve Balkanlara ulaştırılmasında, ordulardan önce sınırsız hizmet verdiği belirlenen ulema ve arifanın Üsküdar'da yetiştiği ve bu yörenin Osmanlı'nın irfan ocağını vücuda getirdiği bilinmektedir. Eğitim amaçlı kurumların külliyesini teşkil eden 150 civarındaki caminin cumhuriyet dönemine intikal etmiş olması, bu tespitimizi doğrular niteliktedir. Bu özelliğinden dolayı sözü edilen tavır ve meşrepteki nüfus Üsküdar'ı mesken tutmaktadır.

Sosyal yapı içinde ideolojik ve etnik açıdan herhangi bir intibaksızlık ve ihtilaf mevcut değildir. Şehirleşmenin genel tezahürü olarak son çeyrek asırda gözlenen çekirdek aile Üsküdar'da da hâkim durumdadır. Göç sırasında büyük aileler şehre yerleştikten sonra dağılarak yeni meskenler kurmaktadırlar.

İlçemiz genel olarak iskân alanıdır. Sanayi ve ticaret merkezleri yer almamıştır. Halkın gelir düzeyi orta derecede olup; işçi, memur ve esnaf ağırlıktadır.

İlçemizde bazı mahallelerimizde imar yasasına aykırı yapılaşmalar ortaya çıkmış ve bu şekilde Kirazlıtepe, Güzeltepe, Bahçelievler, Yavuztürk, Mehmet Akif Ersoy ve Hasippaşa gibi mahalleler oluşmuşsa da, mülkiyet sorununun çözülememesinden kaynaklanan kaçak yapılaşma ağırlık arz etmektedir. Gayri sıhhi gecekondular yok denecek kadar azdır.