Etik Kavramı

13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul  ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 29. maddesi gereğince; Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere 28.05.2015 tarihinde Başkanlık Oluru ile "Üsküdar Belediyesi Etik Komisyonu" oluşturulmuştur. Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenmektedir.

ETİK VE ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve eyleme geçirirken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.

Etik, çeşitli mesleklerin yürütülmesinde uyulması gereken değerlerin başında gelmektedir. Siyasette, yönetimde, yargıda, ticaret hayatında, tıpta, eğitimde, bilim, sanat ve basın-yayın alanlarında, etik ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır.

Günümüzde etik, iyi bir yönetimin temel unsurudur. İyi bir kamu yönetimi sistemi; karar, eylem ve işlemlerinde etik değerlere bağlı hareket eden yönetimdir. Kamuda etik değerlere bağlılık, halkın kamu kurumlarına karşı güven duymalarını ve bunu sürdürmelerini sağlayan bir işleve sahiptir. Dolayısıyla; kamu görevlilerinin etik değerlere bağlı olarak hareket etmeleri önem taşımaktadır. Etik davranış ilkeleri; kamu görevlilerine, çalışma hayatı içinde neyin iyi neyin doğru olduğuna dair rehberlik etmektedir.

Etik Davranış İlkeleri:

 1.  Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci,
 2.  Halka Hizmet Bilinci,
 3.  Hizmet Standartlarına Uyma,
 4.  Amaç ve Misyona Bağlılık,
 5.  Dürüstlük ve Tarafsızlık,
 6.  Saygınlık ve Güven,
 7.  Nezaket ve Saygı,
 8.  Yetkili Makamlara Bildirim,
 9.  Çıkar Çatışmasından Kaçınma,
 10.  Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlama Amacıyla Kullanılmaması,
 11.  Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı,
 12.  Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı,
 13.  Savurganlıktan Kaçınma,
 14.  Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan,
 15.  Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık,
 16.  Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu,
 17.  Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler,
 18.  Mal Bildirimde Bulunma.

Ülkemizde etikle ilgili iki temel örgütlenme bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Başbakanlık bünyesinde kurulan “Kamu Görevlileri Etik Kurulu”, ikincisi ise kurum ve kuruluşlarda oluşturulan “Etik Komisyonları” dır.

Etik komisyonları, kurum içinden en az üç kişiden oluşmaktadır. Etik komisyonunun üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir.

Etik Komisyonlarının işlevleri şunlardır;

 • Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak,
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.