GAYRİ SIHHİ MÜESSESE BAŞVURU / BEYAN FORMU

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE BAŞVURU / BEYAN FORMU
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 • 1- Tesisin Adı veya Ünvanı *:

 • 2- Tesisin Sahibi *:

 • 3- Faaliyet Konusu *:

 • 4- Tesisin Adresi *:

  İletişim için telefon numaranız ve eposta adresiniz kullanılacaktır. Telefon numarasınız cep numaranız olmalıdır.

 • 5- Pafta / Ada / Parsel No :

 • 6- Mülkiyet Durumu *:

 • 7- İşyerinin Kullanım Alanı :

 • 8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi ## :

 • 9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilen sınıfı / sınıfları ## :

 • 10- Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Adı ve Vergi No *:

 • 11- T.C. Kimlik Numarası *:

 • 12- Ustalık Belge No (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.) :

 • 13- Ticaret Sicil Numarası ve Kayıtlı Olduğu Ticaret Müdürlüğünün Adı (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.) *:

 • 14- Sınıfı :

 • 15- Tesisin Bulunduğu Yer *:

 • 16- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı ? :

 • 17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin :

 • 18- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor :

 • 19- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi :

 • 20- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi :

 • 21- Dosyalarınız (Lütfen 5MB boyutu altında pdf,jpg ya da png formatında dosya yükleyiniz.) *:

 • Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatu verilmesini arz ederim.

 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 • 16, 18 ve 20 sıra no'lu belgelerin ikinci sınıf gayrisıhhi müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için forma eklenmesi zorunludur.

 • 17 ve 19 sıra no'lu belgeler ikinci sınıf gayrisıhhi müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerden başvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgelerin işyerinde bulundurulması zorunludur.

 • #Tapu bilgilerinin TAKBİS'ten temin edilmesinin mümkün olduğu hallerde tapu sureti istenmez.

 • ##Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.

 • Belediyeniz tarafından sunulacak hizmetler karşılığında Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi uyarınca, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tarife ücretini ödemeyi kabul ediyorum..