Zemin Durumu

Üsküdar'ın genel zemin durumu haritasını görmek için tıklayınız. 

 

 Boğaziçi Öngörüm Bölgesi

 Ayrıntılı Jeoteknik Edüt Alanı

 Yerleşime Uygun Alan      

 

 Yerleşime Uygun Alanlar (YU)

Topoğrafik eğimi %30 dan az, temeli kaya olan alanlardır. Bu alanlar yerleşime uygunluk haritalarında (YU) simgesi ve her birimin jeolojik sembolü ile gösterilmiştir (TRF, DF, KF, TF, F, AF, KUF). Bu alanlar inceleme alanının en sağlam zeminlerini teşkil etmektedir.

Yapı temelleri homojen sertlikte kaya ortamına oturtulmalıdır. Temelin bir kısmı kayada, bir kısmı da toprakta kalmamalıdır. Yapıların depremlerden kaynaklanan büyük yatay ivmelere mukavemet gösterebilmesi için yapı - temelleri en az bir bodrum derinliğe indirilmesi önerilir. 

Yerel olarak oluşabilecek zemin problemleri parsel bazındaki etütlerle tespit edilmeli ve çözümler üretilmelidir. 

Mevcut yapılar için zemin özellikleri belirlenerek yapı statikleri gözden geçirilmeli, gerektiğinde takviye projeleri yapılarak güçlendirilmelidir.

 

 Yerleşime Önlemli Alan-1    

Yerleşime önlemli 1 alanlar (YÖ-l) 
 
Topoğrafik eğimi % 30 dan küçük neojen yaşlı tortul istif alanları bu malzeme temel derinliklerinde orta yer yer zayıf-orta ile orta-iyi zemin özelliğindedir. Bu birimler, ölçülen jeofizik noktalarında ve yapılan sondajlarda gözlenen kalınlıkları 4.0 m - 20.0 m arasında değişmektedir. Bu alanlarda parsel bazında yapılacak zemin etütlerle yeterli taşıma gücü özelliğine sahip nispeten sıkı ve sağlam zemin derinlikleri, önlemlerin şekil ve boyutu, yapılaşma kriterleri belirlenmek 

Ana kayanın sığ olduğu alanlarda ise yapı temelleri tamamen ana kaya -üzerinde oturtulmalıdır. Her türlü derin kazı istinatlarla desteklenmeli yer altı ve yüzey sularının bodrum katlara sızması önlenmelidir. 

Bu alanlar yukarıda anlatılan özelliklerinden dolayı "Yerleşime önlemli uygun alan" olarak değerlendirilmiştir. Özellikle bina temellerinin bir kısmının kaya, bir kısmının toprak üzerinde kalması durumunda zemin iyileştirmesi veya uygun temel sistemi (radye) kullanılarak farklı oturmalar önlenmelidir. Ayrıca bu alanlarda bitişik nizam yapılaşmaya gidilmemesi tavsiye edilir. 

Bu alanlardaki mevcut yapıların zemin özellikleri ve yapı statikleri gözden geçirilerek gerektiğinde takviye projeleri yapılarak güçlendirilmelidir.

 

 Yerleşime Önlemli Alan-2   

Yerleşime önlemli 2 alanlar (YÖ-2)

Topoğrafik eğimi %30-%50 arasında temeli kaya olan alanlarda; parsel bazında yapılacak ayrıntılı zemin etütlerle ayrışma zonlarının kalınlıkları, tabaka eğimleri ve kazıdan sonra oluşacak şevlerin duraylılığını sağlamak amacıyla yapılacak dayanma yapıları vb. yapılaşma kriterlerinin belirlenmesi gereken alanlardır. 

Yapı temelleri homojen sertlikte kaya ortamına oturtulmalıdır. Eğim yönündeki bitişik nizam . uygulamaların zemin yüklemeleri arttıracağından eğim yönünde bitişik nizam uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu alanlarda bodrum hariç en fazla beş kata kadar ayrık nizam, bahçeli evler şeklinde yapılaşma planlanması tavsiye olunur. 

Kat kısıtlamasına gidilen bu alanlarda bodrum hariç mevcut üç katlı yapılar ve üç kattan yüksek yapıların zemin özellikleri ve yapı statikleri gözden geçirilerek gerektiğinde takviye projeleri yapılarak güçlendirilmelidir.

 

 Yerleşime Önlemli Alan-3   

Alüvyon alanları (YÖ-3): 

Alüvyonlar çalışılan alanın vadi tabanlarında, kıyı şeritleri boyunca ve dere yataklarında izlenmektedir. 

Alüvyon malzemelerin kalınlıkları ölçülen noktalarda, Ümraniye ilçesi sınırları civarlarında ortalama 7.0 metre, Kadıköy sının civarlarında ortalama 10.0 metre, Üsküdar merkezinden Boğaziçi'ne doğru 16-35 metre aralarında değişmektedir. 

Bu alanlarda parsel bazında yapılacak ayrıntılı zemin (jeoloji-jeoteknik-Jeofizik) etütlerle ana kaya derinliği, zemin büyütmesi, olası max yatay ivme, taşıma gücü ve yapılaşma kriterleri belirlenmeli, sıvılaşma riski ile oturma analizleri yapılmalı ve bunları önlemeye yönelik uygun zemin iyileştirme yöntemleri belirlenmelidir. 

Bu alanlarda bodrum hariç en fazla üç kat yapılaşma planlanması tavsiye olunur. Bu alanlardaki mevcut yapıların zemin özellikleri ve yapı statikleri gözden geçirilerek gerektiğinde takviye projeleri yapılarak güçlendirilmelidir.

 

 Yerleşime Önlemli Alan-4   

Kalınlığı fazla olan dolgu alanları (YÖ-4) 

10 metreye varan kalınlıklara sahip yapay dolgu alanları yerleşilme uygunluk haritalarında YD ve YÖ-4 simgeleri ile gösterilmiştir. 

Bu alanlarda yapılaşma aşamasında dolgu birimleri tamamen kaldırılarak, bina temellerin ana kayaya veya nispeten daha sıkı, sert zemine oturtulması, temeller doğal zemin özelliklerine bağlı olarak projelendirilmeli, oluşacak şevler uygun projelendirilmiş istinat yapıları ile tutulmalı ve her türlü drenaj önlemleri alınmalıdır. Bu şartlar altında bu alanlarda bodrum hariç en fazla beş kata kadar yapılaşma planlanması tavsiye olunur. 

Dolgu birimleri üzerindeki mevcut yapıların zemin özellikleri ve yapı statikleri gözden geçirilerek zemin problemlerinin çeşitli zemin iyileştirme yöntemleri ile iyileştirilmesi ve takviye projeleri yapılarak yapılar güçlendirilmelidir.