Kazasker Camii (Divitçiler Camii)

Kurumlar

Kurum Adı Kazasker Camii (Divitçiler Camii)

Mescit, Zeynep-Kâmil Hastahanesi civarı nda, Divitçiler Caddesi ile Salı Soka ğı'nın birleştiği yerde ve caddenin sol köşesinde idi. Tam karşısında Avnizâde Kadirî Tekkesi ve bu tekkenin önünde ise Kethüda Mehmet Ağa'nın 1142 (1729-30) tarihli çeşmesi vardı. Bugün yerlerinde Zeynep-Kâmil İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Mabedin sol tarafında ve yol aşırı yerde bir çıkmaz sokak üzerinde meşhur Bayramiye'den Salı Tekkesi, arka tarafında ve Arakiyeci Sokağı üzerindeki bir çıkmaz sokak içinde ise Ahmet Keşfî Efendi Tekkesi bulunuyordu. Bu tekkenin diğer bir kapısı Eski Ekmekçibaşı Sokağı' na açılıyordu. Kazasker Camii ve Mezarlı ğı dahil, bugün hiç biri mevcut değildir. Mezarlı ktaki taşların bir kısmı, 1971 de Salı Soka ğı karşısına isabet eden, Karacaahmet Mezarlı ğı'na nakledilmiştir. Bunlar arasında h. 1146 tarihinde vefat eden şair doktorlarımızdan Ali Hikmet Münşi Efendi'nin de kabri vardır. Mescit, Muallimzâde Kasazker Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kendisi, 910 (1504- 5)'te Bursa'da dünyaya gelmiş ve tahsilini tamamladı ktan sonra bir çok medreselerde ders okutmuş ve 957 (1550-51)'de Rodos Sultanisi müderrisi ve 974 (1566-67)'de Anadolu ve aynı yılın haziranında Rumeli Kazaskeri olmuştur. 979 (1571-72)'de emekli olmuş ve Rebiülevvel 980 (Temmuz 1572)'de vefat etmiştir. Fatih Camii'nde namazı kılındıktan sonra cenaze Bursa'ya götürülmüş ve orada, babası eşŞeyh Muslihiddin Efendi'nin Zeyniler'deki mezarı yanına gömülmüştür. Zeyniler Zaviyesi yanında camii ve İstanbul'da evi yakınında bir medresesi vardı. Zeyniler Camii, Emir Sultan Camii'nin doğusundadır.