Fenâyî Tekkesi Mescidi

Kurumlar

Kurum Adı Fenâyî Tekkesi Mescidi

Çavuşbaşı semtinde, eski adı Toprak Sokak yeni ismi Boy Beyi Sokağı olan yol üzerinde ve Taş Mektep ismiyle de bilinen Çavuşbaşı Mektebi karşısındadır. Hadîka'da şu bilgi bulunmaktadır: "Bânisi, Kütahyalı eş-şeyh es-seyyid Ali Efendi'dir. Üsküdar'da namdaşları olan Selâmi Ali Efendi'den nisbet aldıktan sonra Manisa'ya giderek o beldede oturmak kastıyla bir cami ve bir tekke ve bir kuyu kazdırmıştır ki, hâlâ Şeyh Kuyusu derler. Şeyhi Selâmi Ali Efendi, 1104 (1692-93) tarihinde vefat eyledikte Kütahyalı Şeyh Ali Efendi, Üsküdar'a gelip Şeyhinin eser-i hayrından olan Selâmi Tekkesi'ne şeyh oldu. Bir müddet sonra bu tekkeyi yine tarikatı ndan bir kimseye bırakarak Çavuşbaşı Mektebi karşısındaki bu cami-i şerifi bina ve birkaç hücerat dahi inşa etmekle yeni bir Celvetî Dergâhı kurmuştur. Yapılış tarihi 1126 (1714) senesidir." İlk olarak kendileri bu yeni dergâha postnişîn olmuş ve 32 sene kadar irşad mevkiinde kaldıktan sonra vefat ederek mescit avlusunda bulunan hususi türbesine defnolunmuştu.