Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Okul Kantin İhalesi Duyurusu

 

KANTİN İHALE İLANI (DUYURU)
 

  1. Aşağıda bilgileri bulunan Üsküdar İlçesine bağlı, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi kantin ihalesi 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’ inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 51. Maddesi (g) bendi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

İHALE TARİHİ VE SAATİ           : 01/11/2022   -   SAAT 14:00

AYLIK MUAMMEN BEDELİ      : 16.000,00  TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ         : 16.000,00  TL

SABİT TESİS BEDELİ                   : 595.507,60 TL                      

OKUL ADRESİ                              : Barbaros Mh. Mütevelli Çeşme Cd. No:5/A Üsküdar

ÖĞRETİM ŞEKLİ                          : Normal Öğretim

ÖĞRENCİ SAYISI                        : 667

 

B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bölümünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Üsküdar Malmüdürlüğü’nün Üsküdar Ziraat Bankası Şubesindeki TR58 0001 0004 0302 4118 2350 36 IBAN numaralı hesaba ihale doküman bedeli olarak 400 TL yatıracak ve alacağı 2 Nüsha dekont ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze müracaat edecektir.) 

C) İhaleye katılmak isteyen katılımcılar E bendinde belirtilen evrakları kapalı zarf içerisinde 31/10/2022   Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Bölümünde, sorumlu memura teslim edeceklerdir. Dosyasını teslim eden katılımcılara dosya teslim alındı belgesi verilecektir.

D) İhale Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası yemekhane salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte 08/09/1983 tarihli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

E) İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)Dilekçe (Form Dilekçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilecektir.)

2)Yerleşim Yeri Belgesi (E-devletten alınabilir.)

3)Nüfus Cüzdan Örneği (E-devletten alınabilir.)

4)Adli Sicil Arşiv Kaydı (E-Devlet veya Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)

5)Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden veya sağlık kuruluşundan alınacaktır.)

6)Başka bir kantin çalıştırmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

7)İhaleden men yasağı bulunmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

8)Yukarıda belirlenen geçici teminatın, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığının TR48 0001 0004 0300 0010 0050 81 IBAN numaraları hesabına yatırıldığına dair makbuz/dekont.

9) Mesleki Yeterlilik Belgesi (öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Bakanlığının 26/12/2018 tarihli ve 25059593 sayılı yazısına uygun iş yeri açma belgesi, ikisininde hiç bir isteklide bulunmaması durumunda kalfalık, kurs bitirme belgesine) sahip olma şartı aranacaktır. 

10)İhalesine katılacak kantinin dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)

11) Kantin İhalesine gireceği okulun öğrenci servis taşımacılığını yapmadığına dair belge.(ilgili okuldan alınacaktır.

12) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ve kantin kiralama ihalesi yapılan okul yöneticilerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olmadığını belirten komisyona hitaben yazılmış yazı. (Başvuru Sahibi Yazısı)

13) İdare tarafından mühürlü İhale Şartnamesi (istekli tarafından her sayfasına "ŞARTNAMEYİ OKUDUM KABUL EDİYORUM" ibaresi el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış)F)İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-Gerçek kişi olmak(Vekâletle ihaleye girilemez)

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

6-Şirket, dernek, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar

 

 

NOT:1

1-İhaleyi alan müstecir 1 takvim yılını doldurmadan işletmeden vazgeçtiği takdirde hiçbir hak talep etmeyecektir. Bu durumda 1 yıllık kirayı peşin olarak ödemekle yükümlüdür.

2-İhaleyi alan istekli sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

3-İhalede en yüksek teklifi veren katılımcı sözleşme imzalamaz ise, sözleşme en yüksek teklifi veren ikinci katılımcı ile imzalanacaktır. 

4-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcının geçici teminatı en yüksek teklif vererek ihaleyi alan katılımcı ile sözleşme imzalanıncaya kadar iade edilmez.

5-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcı da süresi içinde sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

 

NOT2:

 

6- İhale evrakları A4 boyutunda zarfa konulacak ve mutlaka paraflanarak bantla kapatılacaktır. Zarfların üstünde İhaleye katılan kişinin adı soyadı, ihaleye katılınan okulun ismi, kişinin iban numarası, banka ismi, şube kodu,  kişinin kendi mail adresi yazılması ve imza atılması gerekmektedir. 

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU 10 GÜN BOYUNCA AŞAĞIDA BULUNAN KURUMLARDA YAYINLANACAKTIR.

 

1-İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2-ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI 

3-ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

4-ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5-KANTİN İHALESİ YAPILACAK OKULDA