İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır

İl/ilçe Mahalle Ada No Parsel No Alanı (m²) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati
İstanbul/ Şile / Çavuş 85 2 5.680,00 Arsa Özel Eğitim Alanı Boş

6.248.000,00

TL

188.000,00

TL
28.01.2021 10:45
İstanbul/ Şile / Çavuş 70 30 3.234,00 Arsa Özel Eğitim Alanı Boş

3.557.400,00

TL

107.000,00

TL
28.01.2021 11:00
İstanbul/ Üsküdar/ Burhaniye 742 14 11.259,59m² Arsanın 8,29m² Hissesi Arsa Konut Alanı (Kentsel Dönüşüm Riskli Alan*)

27.357,00

TL

10.000,00

TL
28.01.2021 11:15
İstanbul/ Üsküdar/ Çengelköy 1336 34 3.145,10 Arsa Yüksek YoğunlukluKonut Alanı Boş

25.160.800,00

TL

755.000,00

TL
28.01.2021 11:30

Kentsel dönüşüm riskli alanda bulunan taşınmaz için diğer hissedarlarla uzlaşma zorunluluğu bulunmaktadır.

Uzlaşma taahhütnamesi verilmemesi durumunda tapu devri yapılmayacak olup satış iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilecektir.

 

2- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 28.01.2021 tarihinde Perşembe günü sırasıyla saat 10:45-11:00-11:15-11:30’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,

d) T.C. vatandaşı olmak,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayı veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren neter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

5- Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

7- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 28.01.2021 tarihinde Perşembe günü saat 10.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

     İLAN OLUNUR.