BİNA İLGİLİLERİNE DİKKATİNE ACIBADEM MAHALLESİ,AHMEDİYE MAHALLESİ,ALTUNİZADE MAHALLESİ,MURAT REİS MAHALLESİ, ZEYNEP KAMİL MAHALLESİ, SALACAK MAHALLESİ, MİMAR SİNAN MAHALLESİ, KÜPLÜCE MAHALLESİ

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe
tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik
tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine
göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat
yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat
varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.
Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip
30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan
kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlasıile yapı sahibinden tahsil edilir.’’ ifadesi yer almaktadır.

2618 ada, 215 parsel için tıklayınız

122 ada, 18 parsel için tıklayınız

210 ada, 27 parsel için tıklayınız

366 ada, 26 parsel için tıklayınız

424 ada, 14 parsel için tıklayınız

1193 ada, 19 parsel için tıklayınız

1215 ada, 38 parsel için tıklayınız

3 ada, 49 parsel için tıklayınız

1098 ada, 7 parsel için tıklayınız

1341 ada, 18 parsel için tıklayınız

342 ada, 13 parsel için tıklayınız

2610 ada, 284 parsel için tıklayınız

404 ada, 30 parsel için tıklayınız