BİNA İLGİLİLERİNE ÇENGELKÖY MAHALLESİ KALDIRIM CADDESİ, SELÂHATTİN EYYUBİ SOKAK

Sayı : 98901083-115.99-E.20447 17/11/2020
Konu : 876 ada, 38 parsel hk

 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 04/11/2020 tarihli ve 36125718-115.05-E.23708
sayılı yazısı.
b) Başkanlık 27/09/2019 tarihli ve 36125718-115.02.12-E.7135 sayılı yazısı.

04.11.2020 tarih ve 23708 sayılı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yazısı ve 27.09.2019 tarih ve
7135 sayılı Başkanlık Olur yazısında Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, Kaldırım Caddesi, 149
pafta, 876 ada, 38 parsel,40 kapı sayılı taşınmaz ve Çengelköy Mahallesi, Selahattin Eyyübi Sokak,
876 ada, 38 parsel, 5, 6 ve 8 kapı sayılı taşınmazların tehlike arz ettiği belirtilmektedir.

İlgi yazılara istinaden Çengelköy Mahallesi, Kaldırım Caddesi, 149 pafta, 876 ada, 38
parsel,40 kapı sayılı taşınmaz ve Çengelköy Mahallesi, Selahattin Eyyübi Sokak, 876 ada, 38 parsel, 5,
6 ve 8 kapı sayılı yerlerde mevcut binalar ile ilgili ekte gönderilen raporlarda belirtildiği üzere çevre
binalarda ikamet edenler, yayalar ve araç trafiği açısından tehlike arz etmesi nedeniyle; İmar
Kanunu’nun 39. Maddesi “Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya
valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye
veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere
tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya
asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi
tarafından yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı
% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” hükmüne göre 7 (yedi) gün içerisinde tehlikeli durumun
ortadan kaldırılması gerekmektedir. Belirtilen süreler içerisinde yıkımı malikler tarafından yapılmayan
tehlikeli yapılar için mülki amirlerin koordine etmesi ile yıkım yapılarak masraflar %20 fazlası ile
tarafınızdan tahsil edilecektir. Tahliyesi yapılan tehlikeli yapıların gerekli güvenlik önlemlerinin
alınmasına müteakip, tarafınızca yıkım işlemlerine ivedilikle başlanılması gerekmektedir. Aksi
takdirde doğabilecek her türlü tehlikeden tarafınız sorumlu olacaktır.

Gereği hususunu bilgilerinize rica ederim.

 

Resmi yazı için tıklayınız