İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre açık artırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

 

İl/ilçe Mahalle

Pafta No

Ada No

Parsel No

Alanı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

İstanbul/ Üsküdar/ Çengelköy

146

821

11

34,00

Kargir Hela

Sahil Şeridi Alanı

İşgalli

1.020.000,00 TL

35.000,00

TL

14.11.2019/ 10:00

 

2- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 14.11.2019 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. 

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,

d) T.C. vatandaşı olmak,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayı veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren neter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

5- Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

7- Taşınmazın satış ihalesine iştirak edeceklerin yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 14.11.2019 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.