ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI

A- A A+

İHALE İLANI
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçesi                                        : Üsküdar

Mahallesi                                 : Mimar Sinan

Pafta/Ada/Parsel        : 35 pafta 446 Ada 44 Parsel ve 31 pafta, 239 ada, 38 ve 39 parsel ve Büyük  

                                                      Hamam  Sokağı yol fazlası alan

Muhammen Bedel                   : 300.000,00-TL.

Geçici Teminat Bedeli (%3)    :     9.000,00-TL.

Şartname Bedeli                      :        500,00-TL.

1.İhalenin Yeri, Konusu: Üsküdar İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 35 pafta 446 Ada 44 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Belediye Hizmet Binası ve Üsküdar İlçesi, Büyük Hamam Sokağı Yol Fazlası alan üzerinde bulunan Katlı Otopark ile 31 pafta, 239 ada, 38 ve 39 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan Alışveriş Merkezi Binasının enkazından çıkacak ekonomik değer ifade eden malzeme (hurda) karşılığı yıkım işidir.

Belediye Hizmet Binası Toplam İnşaat Alanı                            : 10.909,00 m2

Katlı Otopark (Çelik Konstrüksiyon) Toplam İnşaat Alanı        : 18.176,35 m2

Alışveriş Merkezi Toplam İnşaat Alanı                                                 :   2.015,95 m2

Toplam İnşaat Alanı                                                               : 31.101,30 m2

2. İhale Usulü, Yeri ve Tarihi: İhale; 30/06/2016 Perşembe günü, saat: 10:00'da Üsküdar Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi, Hakimiyet-i Milliye Caddesi, No:35 ÜSKÜDAR - İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda, Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile yapılacaktır.

3. Muhammen Bedel: Ekonomik değer ifade eden malzeme (hurda, sac, çelik profil vb. her türlü donatı)  karşılığı yıkım işinin muhammen bedeli: 300.000,00.- TL.+KDV (Üçyüzbin Türk Lirası + KDV)’dir.

İhalede artırım bu bedel üzerinden yapılacaktır.

4. İhale konusu iş için istenilen teminatlar;

a) Geçici Teminat Miktarı: İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler muhammen bedelin % 3’ü olan 9.000,00.- TL. tutarında geçici teminat verecektir

b) Kesin teminat miktarı: Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce ihale üzerine kalan istekliden % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.

c) Hasar teminat miktarı: Yüklenici kesin teminat ile birlikte 100.000,00 (Yüzbin Türk Lirası) TL hasar teminatı verecektir. Yüklenici işe başladıktan sonra, yıkımdan önce veya sonra ekonomik değeri olan malzemeleri alıp inşaat molozunu kaldırmaması vb. durumlara karşı alınacak hasar teminatı işin kabulünden sonra iade edilecektir.

5. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 500,00 TL'dir.

6. İhaleye Katılabilme Şartları:

6.1. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi.

  1. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı 2016 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge

6.3. Faaliyet Belgesi

6.4. İhale Durum Belgesi (İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge)

6.5. Ticaret Sicil Gazetesi

6.6. İmza Sirküleri

  1. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  2. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a)  fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

6.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri.

6.8. Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınmış güncel belge vermesi,

6.9. S.G.K.’ya borcu olmadığına dair Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nden alınmış güncel Borcu Yoktur Belgesi vermesi,

6.10.  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat yatırıldığına dair belge

6.11. Söz konusu yıkım işinin gerçekleştirilmesi için isteklinin;

  1. 1 adet En az 30 Tonluk Kırıcı ve Kovalı Tip Ekskavatör İş Makinesine sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge ibraz etmesi
  2. Bir adet 21 m yüksekliğe ulaşabilen Makaslı Tip Yıkım Ekskavatörüne sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge ibraz etmesi
  3. 1 adet kompresöre (kırıcı tabancaları, yedek uçları, bağlantı hortumları ve diğer aparatları ile olacak şekilde olmalı.) sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge ibraz etmesi
  4. İş makinelerinin bakımlı ve kullanılabilir olduğunu gösteren güncel Periyodik Muayene Raporları ibraz edilecektir.
  5. Ortak girişim olması halinde bu şartı, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin birinin tek başına veya ortakların birlikte sağlaması yeterli kabul edilir.

6.12. İş Bitirme Belgesi

Kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış en az 300.000,00 TL tutarında yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi veya sözleşme ve faturalar.

6.13. Ortak girişim beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim olası halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

6.14. İhale Şartnamesi satın aldığına dair belge.

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini ve ihale teknik şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

7. İhaleye katılacak isteklilerin, 30/06/2016 Perşembe günü saat 10:00'da Üsküdar Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi, Hakimiyet-i Milliye Caddesi, No:35 ÜSKÜDAR - İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.

10. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

İlan olunur.

Geri Dön